Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre/natečaja »#Kompasovih70«

1. Uvodne določbe

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre oziroma natečaja za najboljšo zgodbo v okviru praznovanja #Kompasovih70, ki jo organizira Kompas turistično podjetje d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra oziroma natečaj za najboljšo zgodbo poteka v času od 1. 12. 2020 do 11. 6. 2021.

2. Namen

Namen je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Kompas«, ki v letu 2021 praznuje 70 let svojega obstoja.

3. Sodelovanje

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki bodo do 11. 6. 2021 poslale na elektronski naslov 70@kompas.si svojo počitniško ali potovalno zgodbo. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Kompasu d. d. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje objavo posredovane zgodbe na spletni strani organizatorja ter družbenih omrežjih organizatorja brez dodatnega obvestila ali kakršnekoli dodatne zahteve pred objavo. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala ter potrjuje, da od organizatorja ne bo zahteval kakršnegakoli plačila ali odškodnine.

V natečaju bodo upoštevane zgodbe, ki bodo zapisane v obliki sanjskega potovanja ali počitnic s Kompasom, lahko kot zapis turističnega programa ali kot najbolj posebno doživetje ali potovalni spomin.

Teme, na katere se nanaša zgodba: prihodnost, lepota, sanje.

Dolžina zgodbe mora vsebovati najmanj 4000 znakov (brez presledkov) in največ 10.000 znakov (brez presledkov), podpisana mora biti z imenom in priimkom, stalnim naslovom ter e-naslovom.

Zgodbe se sprejemajo izključno na e-naslov 70@kompas.si.

Natečaj je omejen na eno prijavo na osebo v času trajanja natečaja. Vsakršna nadaljnja prijava iste osebe ne bo sprejeta ali ocenjena in ni upravičena do nagrade.

4. Nagrada

POTOVANJE/POČITNICE V VREDNOSTI 5.000 EUR

Datum pričetka storitve: najkasneje do 31. 10. 2021

Koristnik nagrade, torej tudi potnik,  je lahko nagrajenec.

Nagrajenec lahko nagrado izkoristi v enkratnem znesku, na eni rezervaciji po pogodbi. Izbira lahko med paketnimi potovalnimi aranžmaji iz kataloške ponudbe Mediteran 2021 ali Jadran 2021 v organizaciji Kompasa d. d. in niso predmet kakršnihkoli znižanj v času prijave (first in/ali last minute popusti, posebne akcije, …).

Skladno z določili 131. člena Zakona o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/06) je od nagrad z vrednostjo nad 42 EUR potrebno plačilo akontacije dohodnine po stopnji 25 % od davčne osnove, ki je bruto vrednost nagrade.

Akontacijo dohodnine od nagrade bo za nagrajenca obračunala in plačala družba Kompas d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana.

Nagrade ni mogoče zamenjati, podariti, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

5. Potek izbire najboljše zgodbe

Končna izbira najboljše zgodbe bo izvedena 30. 6. 2021 na sedežu organizatorja.

Komisija, ki bo izbirala najboljšo zgodbo, je sestavljena iz petih članov, ki so zaposleni pri organizatorju. Izbor najboljše zgodbe bo tajen, člani komisije bodo izbrali vsak svojo najboljšo zgodbo. Med temi zgodbami bo s tajnim žrebanjem izbrana najboljša.

Sestavni del nagradne igre in končnega izbora je zapisnik, ki bo po zaključku nagradne igre na vpogled na sedežu podjetja.

Zapisnik vsebuje podatke o:

  • številu vseh prispelih zgodb,
  • izboru petih (5) finalnih zgodb, ki so uvrstijo v žrebanje,
  • datumu, uri in kraju žrebanja,
  • članih komisije,
  • izžrebani zmagovalni zgodbi ter podatkih o nagrajencu,
  • uri zaključka žrebanja.

Zapisnik je podpisan s strani vseh članov komisije.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

6. Pristojnosti komisije nagradne igre

Komisija nadzira izvedbo žrebanja v skladu s temi pravili nagradne igre.

7. Prevzem nagrade

Nagrajenec je udeleženec nagradne igre #Kompasovih70, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec bo obveščen prek e-pošte in v obvestilu tudi naprošen, da posreduje podatke, ki jih organizator potrebuje za predajo nagrade. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih podjetje potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v roku 7 (sedem) delovnih dni od podane zahteve za dostavo podatkov na e-naslov 70@kompas.si. Če podatkov v navedenem roku nagrajenec ne dostavi, se šteje, da nagrade za najboljšo zgodbo ne želi prevzeti.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti ali s klicem na telefonsko številko v roku najkasneje 5 (pet) delovnih dni po izvedenem žrebanju. Organizator bo v e-pošti navedel nadaljnje informacije o tem, kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado.

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrada je neprenosljiva na drugo osebo.

8. Zaključek nagradne igre

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti.

9. Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1). Osebni podatki, ki se zbirajo, so: GSM številka, elektronski naslov, ime in priimek, naslov. Nagrajenci bodo morali sporočiti še davčno številko, ker je potrebno obračunati akontacijo dohodnine, ki jo krije organizator nagradne igre.

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za izvedbo nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni.

Udeležencem se skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

10. Končne določbe

Pravila nagradne igre začnejo veljati 1. 12. 2020. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.kompas.si.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.kompas.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 1. 12. 2020

Kompas d. d.